Regulamin Świdnickiego Biennale Modelarskiego ‘2024.
Informacje ogólne
Termin: 31.08-01.09. 2024 roku
Miejsce: „Klub Bolko” Świdnica pl.Grunwaldzki 11
Organizator: IPMS Świdnica-Świdnickie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych im.PFT
Pod honorowym patronatem:
Prezydent Miasta Świdnica – Pani Beaty Moskal-Słaniewskiej
Sponsorzy medialni:
biuletyn informacyjny UM – moja Świdnica
twój portal regionalny – Świdnica 24.pl
Biennale obsługiwane jest przez
System Wydarzeń Modelarskich – Scale Modeling

REGULAMIN DO POBRANIA w PDF

PREAMBUŁA
Członkowie Klubu IPMS Świdnica nie startują w «BIENNALE» oraz
«KONKURSIE» , pracują jako organizatorzy podczas trwania imprezy.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację wszystkich poniższych punktów jako
wiążących zasad biennale/konkursu. Stoły konkursowe przeznaczone są wyłącznie dla
zarejestrowanych prac konkursowych, które muszą być wyeksponowane w sali konkursowej.
Wszystkie pozostałe elementy (z klubów modelarskich lub od osób prywatnych) będą wystawione
na wyznaczonych stołach w sali głównej i sąsiednich. Wszystkie modele są oceniane zgodnie z
określonymi zasadami, zalecanymi dla każdej kategorii «BIENNALE» i «KONKURS» ale z
bardziej rygorystycznymi wymaganiami dla kategorii «KONKURS». Każdy model otrzyma kartę
oceny.
Medale będą przyznawane we wszystkich kategoriach. Praca, która zdobyła już medal
lub była prezentowana na poprzednim konkursie w Świdnicy, zostanie pominięta i nie
oceniona.
Nagroda «Grand Prix» zostanie przyznana «najlepszemu modelowi» w konkursie,
nagroda «RTF – Richthofen Trophy» i «PBT – Przechodnia Polska Barwa» zostaną przyznane
przez IPMS ŚWIDNICA. oraz «Nagroda dla Najmłodszego Uczestnika» zostanie przyznana za
najlepszy model w kategorii wiekowej MŁODZIK.

Przepisy porządkowe :

Wstęp dla zwiedzających na teren obiektu w którym odbywa się impreza jest bezpłatny,

Wszystkie osoby biorące udział w imprezie obowiązane są do podporządkowania się nakazom
organizatorów,

Uczestnicy imprezy oraz inne osoby, które znajdują się na terenie obiektu zobowiązane są
stosować się do poleceń służb porządkowych i służb zabezpieczenia modeli,

Każda osoba biorąca udział w imprezie Świdnickie Biennale Modelarskie ‘24 zobowiązana jest do
zapoznania się z przepisami regulaminu obowiązującego na terenie obiektu i podporządkowania
się jego zapisom,

Przystąpienie uczestnika do Biennale oraz wejście na teren obiektu na którym odbywa się
impreza osób odwiedzających, uczestników oraz sprzedawców oznacza jednoznaczna
akceptację zapisów niniejszego regulaminu. Jednocześnie wszystkie te osoby zobowiązują się do
przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
wszystkim osobom znajdującym się w obiekcie,

Za rzeczy wartościowe, pieniądze pozostawione bez dozoru na terenie wystawy organizatorzy
Biennale nie ponoszą odpowiedzialności,

Właściciele stoisk giełdy modelarskiej zobowiązani są do samodzielnego zabezpieczenia
zawartości stoiska podczas trwania imprezy oraz jego obsługę,

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie zawartości stoisk giełdy
modelarskiej i ekspozycji stoisk klubowych,

Organizatorzy dołożą starań by zapewnić eksponowanym modelom bezpieczeństwo, jednak nie
ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej za ich uszkodzenia podczas wystawy,
Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie pod opieką osób pełnoletnich, a opiekunowie
ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie
szkody przez nie wyrządzone,
Na teren imprezy zakazany jest wstęp:
– osobom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi,
– osobom chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników,
– osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
– osobom pod wpływem środków odurzających,
Organizator imprezy nie odpowiada za spowodowanie przez zawodników i zwiedzających
wypadki, które mogą wynikać ze złego stany zdrowia poszkodowanych,
Organizator imprezy może czasowo ograniczyć wstęp na teren wystawy podczas trwania imprezy
ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa podczas oglądania modeli oraz w przypadku
przekroczenia maksymalnej ilości osób uczestniczących w imprezie.
0 wszystkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu uczestników imprezy oraz
nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadamiać organizatorów.
Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
– posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne, materiały, wyroby, napoje, środki
lub substancje niebezpieczne,
– zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
– których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację
– które nie stosują się do obowiązujących regulaminów oraz instrukcji zapewnienia
bezpieczeństwa.
W czasie imprezy Organizator oraz Uczestnicy imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na
jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas jej
trwania, poprzez między innymi:
– Własne służby porządkowe oraz osobę wyznaczoną do nadzorowania ich działania podczas
imprezy,
– ochronę zewnętrzną podlegającą pod administratora obiektu w którym odbywa się impreza,
– służby zabezpieczenia modeli redukcyjnych oraz powołanie kierownika kierującego tymi
służbami,
– służby informacyjne,
– udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i
sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, parkingach, itp.
Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z pomieszczeń sanitarnych zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych, wyrobów gastronomicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub
substancji psychotropowych.
Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy.
Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są
uprawnione do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowujących się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych
poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
Ocena przedmiotów niebezpiecznych należy bezdyskusyjnie do służb porządkowych.

2.Przepisy konkursowe

Ograniczenia:

Każdy modelarz może w danej klasie zarejestrować/ wystawić 2 modele,

Modele, które w poprzednich edycjach imprezy otrzymały wyróżnienia lub nagrody , nie mogą ponownie być zgłoszone do konkursu,

Każdy uczestnik może zgłosić swój model do sponsorowanej nagrody specjalnej (patrz Nagrody i Wyróżnienia), modele nie wskazane przez zawodnika do pretendowania do nagród specjalnych nie będą brane pod uwagę przy ich kwalifikacji do tych nagród,

Podstawki pod modele nie mogą być wyższe niż 5 cm z wyłączeniem dioram i nie większe niż 0,25m2

Modele ustawione na podstawkach, lecz nie przymocowane do niej, powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem „Model nie przytwierdzony do podstawki” lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści.

Zawodnik prezentujący model ustawiony na podstawkach z ochronną gablotką szklaną lub z tworzywa powinna ją zdemontować na czas konkursu.

Nagrody nie odebrane przez laureata na ceremonii rozdania nagród nie będą wysyłane.

Komisja sędziowska zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania modelu, jeśli podda pod wątpliwość samodzielność jego wykonania, nawet jeśli dotyczy to jego części np. podstawki.

KATEGORIE SPECJALNE

80 LAT POWSTANIA PFTPolski Zespół Myśliwski Północnej Afryce w 1943

110 rocznica wybuchu Wielkiej Wojny zwanej I Wojną Światową

KLASY FESTIWALOWE Biennale’24

MŁODZIK (do 13 lat / 2011r):


MLm – Modele Lotnicze – wszystkie skale
MPWm2 – Modele Pojazdów Wojskowych – wszystkie skale
MPCm – Modele Pojazdów Cywilnych – wszystkie skale
MPm – Mdele Pływające – wszystkie skale
MFm – Modele Figurek – wszystkie skale
Rm – Reszta – czyli wszystko co nie mieści się wyżej – wszystkie wielkości

JUNIORZY (do 14 lat / 2010 r do 17 lat / 2007 r ):

ML-j-1 – Modele Lotnicze – w skali 1:72
ML-j-2 – Modele Lotnicze – w skali 1:48
MPW-j-1 – Modele Pojazdów Wojskowych – w skali 1:100 – 1:72
MPW-j-2 – Modele Pojazdow Wojskowych – w skali 1:48 – 1:35
MPC-j-1 – Modele Pojazdów Cywilnych – w skali 1:43
MPC-j-2 – Modele Pojazdów – w skali 1:24
MP-j – Modele Pływające – wszystkie skale
MF-j – Modele Figurek/popiersia – wszystkie skale
Rj – Reszta – czyli wszystko co nie mieści się wyżej – wszystkie wielkości

SENIORZY (powyżej lat 18 / 2006):

Samoloty/aircraft
A1 – modele samolotów z napędem tłokowym – 1:32-1:24
A2 – modele samolotów z napędem tłokowym – 1:48
A3 – modele samolotów z napędem tłokowym – 1:72-1:144
A4 – modele samolotów z napędem odrzutowym 1:32-1:24
A5 – modele samolotów z napędem odrzutowym 1:48
A6 – modele samolotów z napędem odrzutowym 1:72:1:144

Śmigłowce/helicopters
A7– śmigłowce 1:35 – 1:24
A8 – śmigłowce 1:48
A9 – śmigłowce 1:72

Cywilne statki powietrzne/civil airships
A10 – cywilne statki powietrzne – wszystkie skale

Dioramy/ dioramas ( podstawa nie większa niż 0,25 m )
D1 – dioramy lotnicze – wszystkie skale
D2 – dioramy kołowe – wszystkie skale
D3 – dioramy kolejowe – wszystkie skale

Pojazdy wojskowe/military vehicles
V1 – pojazdy wojskowe – kołowe 1:35
V2 – pojazdy wojskowe – kołowe 1:48
V3 – pojazdy wojskowe – kołowe 1:72
V4 – pojazdy wojskowe – gąsienicowe 1:35
V4 – pojazdy wojskowe – gąsienicowe 1:48
V6 – pojazdy wojskowe – gąsienicowe 1:72

Pojazdy cywilne/civilian vehicles
CV – środki komunikacji – samochody cywilne – wszystkie skale
CS – środki komunikacji – samochody sportowe – wszystkie skale
CT – Środki komunikacji – samochody transportowe – wszystkie skale

Obiekty sci-fi /Sci-fi objects
SF – wszystkie skale

Figurki i popiersia/Figurines and busts
Fg1 – figurki wszystkie skale
Fg2 – biusty wszystkie skale
Fg3 – figurki fantasy wszystkie wielkości
Fg4 – figurki science-fiction wszystkie wielkości

Statki i Okręty/ Ships

SO – statki i okręty wszystkie skale

Różności/Miscellaneous
R – wszystko co nie mieści się wyżej – wszystkie wielkości

KLASY PUNKTOWANE konkurs BIENNALE’24

(obowiązuje dokumentacja modelarska)

10. Modele lotnicze

F4IAt – modele samolotów z napędem tłokowym – 1:32

F4IBt – modele samolotów z napędem tłokowym – 1:48

F4ICt – modele samolotów z napędem tłokowym – 1:72

F4IAo – modele samolotów z napędem odrzutowym 1:32

F4IBo – modele samolotów z napędem odrzutowym 1:48

F4ICo – modele samolotów z napędem odrzutowym 1:72

11. Modele pojazdów

IIBK1 – pojazdy wojskowe – kołowe 1:72

IIBK2 – pojazdy wojskowe – kołowe 1:48

IIBK3 – pojazdy wojskowe – kołowe 1:35

IIBG1 – pojazdy wojskowe – gąsienicowe 1:72

IIBG2 – pojazdy wojskowe – gąsienicowe 1:48

IIBG3 – pojazdy wojskowe – gąsienicowe 1:35

3. REJESTRACJA PRZEZ INTERNET

Modele należy zgłaszać do konkursu do dnia 28.08.2024 do godziny 23:59 poprzez System Obsługi
Wydarzeń Modelarskich
. Link na stronie konkursu w “Sekcja Zawodnika”
– Przy rejestracji konta należy podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia, na podstawie której
zawodnik zostaje automatycznie zakwalifikowany do danej grupy wiekowej:
SENIOR – powyżej 18 lat,
JUNIOR – 14 ÷ 17 lat
MŁODZIK – do 13 lat
– Zawodnik otrzymuje e-mail potwierdzenie rejestracji konta oraz potwierdzenie rejestracji każdego
modelu wraz z numerem startowym. Nie ma potrzeby drukowania kart potwierdzeń – karty startowe
drukuje organizator,
– Można zarejestrować model przez Internet „na zapas” i nie pojawić się na konkursie. Nie stanowi to
problemu organizacyjnego,
– Zachęcamy wyłącznie do rejestracji internetowej startu w konkursie.

NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA MODELI PRZED KONKURSEM W SEKRETARIACIE ZAWODÓW

4. OCENA MODELI – SKŁADY SĘDZIOWSKIE

Jury składa się z modelarzy o uznanej wiedzy specjalistycznej w modelingu i historii.
Członkowie Jury nie mogą brać udziału w konkursie w żadnej kategorii. Gablota prezentująca ich
prace będzie dostępna w sali zawodów. Modelarstwo to przede wszystkim hobby, napędzane pasją
do historii i technik modelarskich. Wszelkie wyrażenia niezadowolenia będzie skutkować
wykluczeniem modeli z konkursu, podobnie jak ich autorów. Decyzje jury są ostateczne i
nieodwołalne. Obrady będą odbywać się za zamkniętymi drzwiami, aby zapewnić spokój
sędziowskiemu. Podczas oceniania na salę będą wpuszczani wyłącznie sędziowie, chyba że za zgodą
przewodniczącego jury (prasa, organizatorzy itp.).
– każdy członek jury może oceniać w kilku kategoriach i klasach w porozumieniu z Sędzią Głównym
konkursu.
– każdy członek jury ocenia modele w przyznanych mu kategoriach niezależnie i bez konsultacji z
innymi.
– członkowie jury NIE rozmawiają z gośćmi podczas oceniania.
– należy przestrzegać „Zasad Oceny Modeli”.
– wypełnione formularze oceny (Karty Sędziego) należy zwrócić Sędziemu Głównemu.
– w razie stwierdzenia iż model zarejestrowany jest w niewłaściwej kategorii – nie należy go
oceniać .
– modele są identyfikowane tylko przez zarejestrowane numery startowe .
– modele z kartą startową zawierającą dane identyfikujące wykonawcę należy zdyskwalifikować

5. Zasady obowiązujące członków komisji sędziowskiej:

Modele w konkursie punktowanym jak w systemie festiwalowym oceniane będą przez komisję
sędziowską legitymującą się uprawnieniami Sędziów Modelarstwa Redukcyjnego wydawanymi
przez LOK i AP.

Sędziowie pracować będą w oparciu o obowiązujące kryteria oceny w/w organizacji.

Komisje sędziowskie składać się będą co najmniej z trzech osób.

Organizatorzy jak i Sędziowie nie startują i nie wystawiają swoich modeli w tej imprezie.

Modele zgłoszone do konkursu punktowanego muszą posiadać dokumentację modelarską.

W każdej kategorii startowej w systemie festiwalowym/biennale przyznawane jest jedno
wyróżnienie.

W klasach punktowanych przyznawane będą medale za 1, 2 i 3 miejsce.

W każdej kategorii startowej wymagana jest obecność co najmniej trzech zawodników.

W przypadku braku odpowiedniej ilości zawodników dopuszcza się aby osoby z młodszych grup
wiekowych po uzgodnieniu z uczestnikiem wystawiały swoje prace w starszych kategoriach (np.
młodzik wystawia swoje prace w kategorii dla juniorów), sytuacja odwrotne jest nie dopuszczalna.

Wyboru klasy i kategorii startowej dokonuje zawodnik przy rejestracji. Wszelkie sprawy sporne
rozwiązywane są na miejscu, w obecności Sędziego Głównego.

Decyzje sędziowskie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.

6. UWAGA:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie konsultować się z Sędzią Głównym.
Zasady Oceny Modeli:
– w każdej kategorii wybierz wg Ciebie najlepsze 3 modele, tylko te zostaną ocenione.
– te trzy modele należy ocenić zgodnie z kryteriami wymienionymi poniżej,
– Kryteria:
Kryterium 1 „Wrażenie”:
Kryterium 2 „Wykonanie”:
Kryterium 3 „Opisywanie szczegółów”:

7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W każdej klasie festiwalowej biennale zostanie przyznane jedno wyróżnienie za najlepszy model w klasie.
W klasach konkursowych za miejsca od 1-go do 3-go przyznawane będą medale.

Nagrody specjalne :

Grand Prix
– wyróżnienie od Prezydenta Miasta za wybitny model wystawy
RTF – Richthofen Trophy
– nagroda za najlepszy model samolotu z I WŚ ufundowana przez IPMS Świdnica
PBT – Przechodnia Polska Barwa
– przyznawana przez IPMS Świdnica
Nagroda ACE Project Studio – za najlepszy model czołgu w barwach Wojska Polskiego po 1945 do dziś Henryk Pszczółkowski Cup
– za najlepszy model pojazdu cywilnego
Puchar od Muzeum Lotnictwa w Miniaturze
– Szczawno Zdrój – dla juniora za modele lotnicze
Puchar Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej
– za model śmigłowca
Nagroda od „Starego Jima” Milan Vechet
– za ciekawy model samolotu ( specjalny, zdetalowany, otwarty )
Modelarze – Modelarzom
– nagroda przyznawana za najlepszy model w drodze plebiscytu wśród uczestników
biennale.

Scratch building plastic models
– Nagroda przechodnia od Marcina Matejki za model wykonany od podstaw
Nagroda dla Najmłodszego Uczestnika
– zostanie przyznana za najlepszy model w kategorii wiekowej MŁODZIK.
i inne (na bieżąco będziemy uzupełniać info o kolejnych zgłoszonych nagrodach)

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

SOBOTA – 31 września 2024
9:00 otwarcie sekretariatu imprezy i wystawy dla zwiedzających
13:00 – zamknięcie sekretariatu imprezy – zakończenie przyjmowania modeli do konkursów,
14:00 – odprawa sędziów,
15:00 – zamknięcie wystawy (brak możliwości zwiedzania)
18:15 – During party
NIEDZIELA – 01 września 2024
9:00 – 13:00 – otwarcie wystawy dla zwiedzających
13:30 – zamknięcie wystawy -częściowa likwidacja stołów konkursowych
14:00 – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE Świdnickiego Biennale Modelarskiego 20204 rozdanie
nagród medali i wyróżnień, wspólna sweet focia uczestników ze sponsorami, sponsorów z
uczestnikami, organizatorów ze uczestnikami i sponsorami i „najwyższy” tylko wie w jakich
jeszcze kombinacjach

Leave a Reply